• 1
 • 0
 • 3,891,300
 • 000
 • 000

این اتاق با متراژ یک تخته و در ضلع شمالی هتل واقع شده است

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال
 • 2
 • 0
 • 5,395,500
 • 000
 • 927,590

این اتاق بدون پنجره و دارای دو تخت جدا از هم می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال
 • 1
 • 0
 • 5,700,700
 • 000
 • 000

این اتاق بر حسب شرایط هتل ممکن است از نوع دو تخت جدا از هم یا یک تخت دبل باشد و این اتاق فقط به یک نفر اختصاص داده می شود.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال
 • 2
 • 1
 • 6,354,700
 • 1,855,180
 • 927,590

این اتاق در ضلع شرقی هتل واقع شده و دارای یک تخت دونفره می باشد. ظرفیت اتاق حداقل دو و حداکثر سه نفر بزرگسال می باشد، نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا و تخت آن تاشو می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال
 • 2
 • 1
 • 6,354,700
 • 1,855,180
 • 927,590

این اتاق در ضلع شرقی هتل واقع شده و دارای دو تخت مجزا می باشد. ظرفیت اتاق حداقل دو و حداکثر سه نفر بزرگسال می باشد، نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا و تخت آن تاشو می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال
 • 2
 • 3
 • 7,630,000
 • 1,855,180
 • 927,590

این سوئیت داری یک تخت دو نفره ، یک تخت یک نفره و سه کاناپه تخت خواب شو ( با ظرفیت حداکثر 6 نفر ) بوده و نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال
 • 2
 • 3
 • 8,175,000
 • 1,855,180
 • 927,590

این سوئیت دارای یک تخت دو نفره ، یک تخت یک نفره و دو کاناپه تخت خواب شو ( با ظرفیت حداکثر 5 نفر ) بوده و نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا می باشد. از خصوصیات قابل ذکر این سوئیت ها دارا بودن دو اتاق خواب ، واقع بودن در طبقه ی اول و دوم و دسترسی (به برخی از آنها ) از طریق یک دستگاه پله می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال
 • 2
 • 4
 • 8,720,000
 • 1,855,180
 • 927,590

این سوئیت دارای یک تخت دو نفره و چهار کاناپه تخت خواب شو ( با ظرفیت حداکثر 6 نفر ) و یک اتاق خواب بوده و نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال