این اتاق با متراژ یک تخته و در ضلع شمالی هتل واقع شده است

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

این اتاق بدون پنجره و دارای دو تخت جدا از هم می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

این اتاق بر حسب شرایط هتل ممکن است از نوع دو تخت جدا از هم یا یک تخت دبل باشد و این اتاق فقط به یک نفر اختصاص داده می شود.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

این اتاق در ضلع شرقی هتل واقع شده و دارای یک تخت دونفره می باشد. ظرفیت اتاق حداقل دو و حداکثر سه نفر بزرگسال می باشد، نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا و تخت آن تاشو می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

این اتاق در ضلع شرقی هتل واقع شده و دارای دو تخت مجزا می باشد. ظرفیت اتاق حداقل دو و حداکثر سه نفر بزرگسال می باشد، نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا و تخت آن تاشو می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

این سوئیت داری یک تخت دو نفره ، یک تخت یک نفره و سه کاناپه تخت خواب شو ( با ظرفیت حداکثر 6 نفر ) بوده و نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

این سوئیت دارای یک تخت دو نفره ، یک تخت یک نفره و دو کاناپه تخت خواب شو ( با ظرفیت حداکثر 5 نفر ) بوده و نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا می باشد. از خصوصیات قابل ذکر این سوئیت ها دارا بودن دو اتاق خواب ، واقع بودن در طبقه ی اول و دوم و دسترسی (به برخی از آنها ) از طریق یک دستگاه پله می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال

این سوئیت دارای یک تخت دو نفره و چهار کاناپه تخت خواب شو ( با ظرفیت حداکثر 6 نفر ) و یک اتاق خواب بوده و نفر اضافه شامل هزینه ی مجزا می باشد.

تاریخ ورود
مدت اقامت
بزرگسال